Meteen naar de inhoud

Tarieven, reglement en privacy

Vakantiepark De Striene

Tarieven

Tarief-informatie

2024

Basistarief standplaats
betreft vaste standplaats, seizoens-openstelling, incl. winterstalling, kaveloppervlakte 160 m2, oppervlakte opbouw 40 m2
1.680,- €
Toeslagen indien van toepassing
toeslag extra oppervlakte kavel per m2 160 – 220 m2
2,15 €
toeslag kaveloppervlak v.a. 220 m2
4,30 €
toeslag extra oppervlakte opbouw per m2
3,70 €
Electriciteit
vastrecht / meterhuur bij aansluiting van 6A
vastrecht / meterhuur bij aansluiting van 10 A
54,00 €
77,00 €
doorbelaste kosten per kWh verbruik *
0,61 €
*(terugleververgoeding of saldering bij gebruik van zonnepanelen is niet van toepassing)
Drinkwater
vastrecht / meterhuur
52,00 €
doorbelaste kosten per m3 verbruik*
5,15 €
Toeristenbelasting
vakantiehuisje
150,00 €
stacaravan (ongeacht aantal slaapplaatsen)
150,00 €
Huisvuilzakken (per seizoen 20 st. gratis)
prijs per 10 st.
20,00 €
*Verbruik wordt jaarlijks middels een voorschot betaald waarbij verbruik van voorgaand jaar bepalend is, tevens vindt verrekening plaats over voorgaand jaar van feitelijk verbruik t.o.v. het betaalde voorschot. Genoemde tarieven zijn inclusief 9% BTW. De toeristenbelasting is vanuit de gemeente bepaald op 150 euro per vakantieverblijf.

Reglement 2023

1.0           ALGEMEEN

Deze regels zijn van toepassing voor alle kampeerders en hun gasten of huurders die verblijven op ons terrein, de recreant is verantwoordelijk voor zijn gasten.

Naast de specifieke regels voor vakantiepark “De Striene” zijn de RECRON voorwaarden van toepassing, voor vaste plaatsen c.q. toeristische plaatsen (camperplaatsen), zie https://www.recron.nl/over-recron/recron-voorwaarden/

Daar waar deze regels niet in voorzien of ten aanzien van uitzonderingen, beslist de ondernemer.

Openstelling van het verblijfsseizoen wordt jaarlijks vastgesteld (ongeveer derde weekend van maart tot tweede weekend van oktober).

2.0           KAVEL

Op Uw kavel mag U niet graven of voorwerpen (diep) in de grond steken, in verband met kabels en leidingen.

Per kavel mag slechts één auto aanwezig zijn, op de weg mag niet worden geparkeerd.

Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, of in geval van calamiteiten, zijn we bevoegd tot het (doen) betreden van Uw kavel.

Per kavel is slechts 1 kampeermiddel met 1 aanbouw of bijgebouw toegestaan, het dakvlak dient een geheel te vormen.

Een schutting of hekwerk mag maximaal 1,20 m hoog zijn, uitsluitend een natuurlijke afscheiding mag hoger.

Een kavel mag slechts voor 30% verhard (tegels of bestrating t.o.v.  het onbebouwd oppervlak) worden om water-overlast te voorkomen en een voldoende groen aanzien te behouden.

In de slootkant is geen kunstmatige beschoeiing toegestaan, onderhouds- en schouwstroken dienen vrij te blijven.

Groenstructuur en beplanting moet in stand worden gehouden. Aanpassing van kavel of kampeermiddel uitsluitend na goedkeuring door beheerder.

3.0           KAMPEERMIDDEL

De toiletgelegenheid evenals de afvoer van het aanrecht dient op de riolering te zijn aangesloten, “hemelwater” dient te worden afgevoerd via de sloot. Een periodieke veiligheidskeuring is verplicht voor alle kampeermiddelen, dit omvat de veiligheid van electrische installatie, gasaansluitingen, gastoestellen evenals ventilatie en rookgasafvoer. Per kavel zijn maximaal 2 gasflessen aanwezig (leeg en/of vol)

Vakantieverblijven met een taxatiewaarde van minder dan 3000 Euro mogen niet worden geplaatst of verhandeld met de intentie dat de standplaats behouden blijft, tenzij de beheerder dit uitdrukkelijk goedkeurt. (Hierbij geldt tenminste een waarborg van 3000 euro voor sloop en saneringskosten).

De eigenaar van een kampeermiddel is verplicht deze te verzekeren voor tenminste wettelijke aansprakelijkheid, tevens is een brandverzekering verplicht waarbij  de kosten voor opruimen in geval van brand gedekt zijn.

4.0           VERBLIJF

Verblijf is uitsluitend bedoeld als recreatief verblijf, permanente bewoning is niet toegestaan. Uitgangspunt hierbij is dat een recreant elders over een volwaardige en zelfstandige woonruimte beschikt.

Gedurende het verblijf op het vakantiepark dient U zich als een goede kampeerder te gedragen, orde en rust te respecteren en geen overlast te veroorzaken. Openbare dronkenschap, bezit of gebruik van drugs, is ook op het terrein en langs de dijk niet toegestaan.

Tussen 23.00 uur en 07.30 uur heerst er rust op het terrein, gedurende die tijd is het gebruik van radio’s e.d. en het rijden van auto’s en motoren niet toegestaan. Het is niet toegestaan nodeloos met een gemotoriseerd voertuig over het terrein te rijden. In verband met de veiligheid van kinderen dient Uw rijsnelheid stapvoets te zijn.

Het is niet toegestaan vanuit Uw kampeermiddel handel te drijven of andere commerciële activiteiten te organiseren, dit geldt ook voor evenementen, spellen en feesten.

Open vuur is niet toegestaan anders dan in een speciaal hiervoor geschikte voorziening zoals barbecue of rookton. Gebruik van een vuurkorf is niet toegestaan.

5.0           AFVAL

Uw huisafval kunt U gedurende de openstelling van het terrein op zondagavond voor Uw kavel plaatsen, waar het wordt opgehaald. In geval van feestdagen een dag later. Huisafval dient te worden aangeboden in een gesloten plastic zak met opdruk “de Striene”, maximaal gewicht 12 kg.

Tuinafval (geen groente, fruit of ander keukenafval) wordt zaterdag rond het middaguur opgehaald, snoeiafval na overleg en samengebonden tot handzaam pakket. Het is niet toegestaan om afval bij de afvalcontainers, of bij anderen te plaatsen. Voor het afvoeren van koelkasten, meubelstukken, bouwmaterialen e.d. dient U zelf zorg te dragen.

6.0           HUISDIEREN

Huisdieren zijn in zoverre toegestaan, dat zij geen overlast veroorzaken, op het terrein altijd zijn aangelijnd en buiten het terrein worden uitgelaten. De door de rijksoverheid gedefinieerde risicohonden zijn niet welkom*. Huisdieren mogen niet op de kavel of het terrein worden achtergelaten als de eigenaar niet ter plaatse aanwezig is. Vanaf 2013 geldt een toeslag voor een tweede, derde, …  hond of kat van 30 Euro per dier. Op het terrein en langs de dijk geldt opruimplicht ten aanzien van uitwerpselen, de begeleider van een huisdier is verplicht hiertoe voorzieningen bij zich te hebben.

7.0           ONDERVERHUUR EN GEBRUIK DOOR DERDEN

In geval van verblijf van derden in uw vakantieverblijf dient u de namen van degenen die verblijven door  te geven aan de beheerder. Commerciële verhuur (via boekingsplatformen of aan derden die niet tot uw familiekring behoren) is slechts toegestaan indien de beheerder hiermee instemt, deze instemming geldt steeds voor een periode van één jaar. Deze regel geldt met ingang van seizoen 2022.

8.0           AANSPRAKELIJKHEID

Behalve door grove onachtzaamheid of opzet, aanvaarden wij uitsluitend aansprakelijkheid waartoe wij wettelijk zijn gehouden.

9.0           BETALINGSVOORWAARDEN

Inschrijving en plaatsreservering vindt plaats door voldoen van het stageld, voor de gestelde datum. Betaling geschiedt bij voorkeur door storting of overschrijving op onze bankrekening onder vermelding van Uw naam en kavelnummer.

Bij het overschrijden van het betalingstermijn worden rente- en administratiekosten in rekening gebracht.

Indien de betalingstermijn langer dan een maand wordt overschreden, kan u de toegang tot het terrein worden ontzegd en zijn we gerechtigd Uw toevoer van elektriciteit en water af te sluiten, voor heraansluiting worden kosten in rekening gebracht. In geval van grove wanbetaling, zijn we gerechtigd het recht van retentie uit te oefenen op alle goederen welke zich van hem of haar op ons terrein bevinden, een en ander voor zover de wet dit toelaat.

Ten slotte:

Iedereen wordt geacht op de hoogte te zijn van de gedrags- en huisregels. Wanneer u zich daar niet aan houdt kunt u van het terrein verwijderd worden. Vanzelfsprekend hopen wij oprecht dat dat niet nodig zal zijn.

*voor bestaande gasten geldt een overgangsregeling.

Privacy / Bescherming Persoonsgegevens

Privacystatement

In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Vakantiepark de Striene. De uitgangspunten waarop het privacystatement en het privacybeleid is gebaseerd is terug te vinden op “De recreatiesector en de AVG: nadere uitwerking verplichtingen voortvloeiende uit de AVG”.

De persoonsgegevens die worden verwerkt en bijgehouden worden uitsluitend gebruikt voor een adequate dienstverlening, passend relatiebeheer en correcte verantwoording. Gegevens worden niet gedeeld of ingezet voor (commerciële) doeleinden buiten Vakantiepark de Striene.

Buiten Vakantiepark de Striene zullen persoonsgegevens uitsluitend gedeeld worden met boekhoudkantoor en accountant waarbij geheimhoudingsplicht van toepassing is. Tevens wordt informatie gedeeld met de overheid voor zover dit wettelijk is voorgeschreven. Buiten deze partijen vind geen informatie-uitwisseling plaats en wordt gestreefd naar maximale vertrouwelijkheid ten aanzien van de gegevens.

Op verzoek hebben alle personen die in de registratiesystemen van Vakantiepark de Striene zijn opgenomen recht op inzage van hun gegevens c.q. het recht op wijziging, rectificatie en na beëindiging van het contract, wissen ervan.

De details m.b.t. de uitwerking van het privacystatement ligt vast in het pricacybeleid, dit is op te vragen bij de eigenaar/beheerder.