Welkom op de website van Vakantiepark De Striene
Open
X

Tarieven, reglement en privacy.

Vakantiepark De Striene

Tarieven

Tarief-informatie seizoen 2018 seizoen 2019
Incl 6% BTW * Incl 9% BTW *
Basistarief standplaats betreft vaste standplaats, seizoens-openstelling, winterstalling, kaveloppervlakte 160 m2, oppervlakte opbouw 40 m2 1.390,00 € 1.440,00 €
Toeslagen indien van toepassing toeslag extra oppervlakte kavel per m2 160 – 220 m2 1,75 € 1,80 €
toeslag kaveloppervlak v.a. 220 m2 3,50 € 3,60 €
toeslag extra oppervlakte opbouw per m2 2,95 € 3,05 €
Electriciteit vastrecht / meterhuurbij aansluiting van 6A 43,00 € 44,00 €
vastrecht / meterhuurbij aansluiting van 10 A 63,00 € 64,00 €
doorbelaste kosten per kWh verbruik * 0,51 € 0,52 €
Drinkwater vastrecht / meterhuur 41,00 € 42,00 €
doorbelaste kosten per m3 verbruik* 4,20 € 4,35 €
Toeristenbelasting vakantiehuisje (60 Euro per slaapplaats) bij 3 slaapplaatsen 180,00 € 180,00 €
stacaravan 3 of minder slaapplaatsen 120,00 € 120,00 €
stacaravan meer dan 3 slaapplaatsen 138,00 € 138,00 €
toercaravan 90,00 € 90,00 €
Huisvuilzakken (per seizoen 20 st. gratis) prijs per 10 st. 15,00 € 15,00 €
*Verbruik wordt jaarlijks middels een voorschot betaald waarbij verbruik van voorgaand jaar bepalend is, tevens vindt verrekening plaats over voorgaand jaar van feitelijk verbruik t.o.v. het betaalde voorschot. Per 2019 wordt in Nederland het BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%

Reglement 2018

1.0           ALGEMEEN

 • Deze regels zijn van toepassing voor alle kampeerders en hun gasten of huurders die verblijven op ons terrein, de recreant is verantwoordelijk voor zijn gasten.
 • Naast de specifieke regels voor vakantiepark “De Striene” zijn de RECRON voorwaarden van toepassing
 • Daar waar deze regels niet in voorzien of ten aanzien van uitzonderingen, beslist de ondernemer.
 • Openstelling van het verblijfsseizoen wordt jaarlijks vastgesteld.

 

2.0           KAVEL

 • Op Uw kavel mag U niet graven of voorwerpen (diep) in de grond steken, in verband met kabels en leidingen.
 • Per kavel mag slechts één auto aanwezig zijn, op de weg mag niet worden geparkeerd.
 • Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, of in geval van calamiteiten, zijn we bevoegd tot het (doen) betreden van Uw kavel.
 • Per kavel is slechts 1 kampeermiddel met 1 aanbouw of bijgebouw toegestaan, het dakvlak dient een geheel te vormen.
 • Een schutting of hekwerk mag maximaal 1,20 m hoog zijn, uitsluitend een natuurlijke afscheiding mag hoger.
 • Een kavel mag slechts voor 30% verhard (tegels of bestrating t.o.v.  het onbebouwd oppervlak) worden om water-overlast te voorkomen en een voldoende groen aanzien te behouden.*
 • In de slootkant is geen kunstmatige beschoeiing toegestaan, onderhouds- en schouwstroken dienen vrij te blijven.*
 • Groenstructuur en beplanting moet in stand worden gehouden. Aanpassing van kavel of kampeermiddel uitsluitend in overleg.

 

3.0           KAMPEERMIDDEL

 • De elektrische- en gasinstallatie dient deugdelijk en veilig te zijn. Per kavel zijn maximaal 2 gasflessen aanwezig (leeg en/of vol)
 • De toiletgelegenheid evenals de afvoer van het aanrecht dient op de riolering te zijn aangesloten, “hemelwater” dient te worden afgevoerd via de sloot.
 • Een periodieke veiligheidskeuring is verplicht voor alle kampeermiddelen, dit omvat de veiligheid van electrische installatie, gasaansluitingen, gastoestellen evenals ventilatie en rookgasafvoer.
 • Vakantieverblijven met een taxatiewaarde van minder dan 2000 Euro mogen niet worden geplaatst of verhandeld met de intentie dat de standplaats behouden blijft, tenzij de beheerder dit uitdrukkelijk goedkeurt.
 • De eigenaar van een kampeermiddel is verplicht deze te verzekeren voor tenminste wettelijke aansprakelijkheid tevens is een brandverzekering verplicht waarbij  de kosten voor opruimen in geval van brand gedekt zijn.

 

4.0           VERBLIJF

 • Verblijf is uitsluitend bedoeld als recreatief verblijf, permanente bewoning is niet toegestaan.
 • Gedurende het verblijf op het vakantiepark dient U zich als een goede kampeerder te gedragen, orde en rust te respecteren en geen overlast te veroorzaken. Openbare dronkenschap, bezit of gebruik van drugs, is ook op het terrein en langs de dijk niet toegestaan.
 • Tussen 23.00 uur en 07.30 uur heerst er rust op het terrein. Gedurende die tijd is het gebruik van radio’s e.d. en het rijden van auto’s en motoren niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan nodeloos met een gemotoriseerd voertuig over het terrein te rijden. In verband met de veiligheid van kinderen dient Uw rijsnelheid stapvoets te zijn.
 • Het is niet toegestaan vanuit Uw kampeermiddel handel te drijven of andere commerciële activiteiten te organiseren, dit geldt ook voor evenementen, spellen en feesten.
 • Open vuur is niet toegestaan anders dan in een speciaal hiervoor geschikte voorziening zoals barbecue of rookton. Gebruik van een vuurkorf is niet toegestaan.

 

5.0           AFVAL

 • Uw huisafval kunt U gedurende de openstelling van het terrein op zondagavond voor Uw kavel plaatsen, waar het wordt opgehaald. In geval van feestdagen een dag later. Huisafval dient te worden aangeboden in een gesloten plastic zak met opdruk “de Striene”, maximaal gewicht 12 kg.
 • Tuinafval (geen groente, fruit of ander keukenafval) wordt zaterdag rond het middaguur opgehaald, snoeiafval na overleg en samengebonden tot handzaam pakket.
 • Het is niet toegestaan om afval bij de afvalcontainers, of bij anderen te plaatsen. Voor het afvoeren van koelkasten, meubelstukken, bouwmaterialen e.d. dient U zelf zorg te dragen.

 

6.0           HUISDIEREN

 • Huisdieren zijn in zoverre toegestaan, dat zij geen overlast veroorzaken, op het terrein altijd zijn aangelijnd en buiten het terrein worden uitgelaten. Huisdieren mogen niet op de kavel of het terrein worden achtergelaten als de eigenaar niet ter plaatse aanwezig is. Vanaf 2013 geldt een toeslag voor een tweede, derde, …hond of kat van 30 Euro per dier. Op het terrein en langs de dijk geldt opruimplicht ten aanzien van uitwerpselen, de begeleider van een huisdier is verplicht hiertoe voorzieningen bij zich te hebben.

 

7.0           AANSPRAKELIJKHEID

 • Behalve door grove onachtzaamheid of opzet, aanvaarden wij uitsluitend aansprakelijkheid waartoe wij wettelijk zijn gehouden.

 

8.0           BETALINGSVOORWAARDEN

 • Inschrijving en plaatsreservering vindt plaats door voldoen van het kampgeld, voor de gestelde datum. Betaling geschiedt bij voorkeur door storting of overschrijving op onze bankrekening onder vermelding van Uw naam en kavelnummer.
 • Bij het overschrijden van het betalingstermijn worden rente- en administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien het betalingstermijn langer dan een maand wordt overschreden, kan u de toegang tot het terrein worden ontzegd en zijn we gerechtigd Uw toevoer van elektriciteit en water af te sluiten, voor heraansluiting worden kosten in rekening gebracht. In geval van grove wanbetaling, zijn we gerechtigd het recht van retentie uit te oefenen op alle goederen welke zich van hem of haar op ons terrein bevinden, een en ander voor zover de wet dit toelaat.

 

Ten slotte:

 • *Dit voorschrift geldt sinds 2010, indien vanuit het verleden een situatie op een kavel strijdig is met artikel 2, geldt een overgangsregeling waarbij u 5 jaar gelegenheid heeft om de situatie te corrigeren, bij tussentijdse verkoop worden hierover bindende afspraken gemaakt met de koper.
 • Iedereen wordt geacht op de hoogte te zijn van de gedrags- en huisregels. Wanneer u zich daar niet aan houdt kunt u van het terrein verwijderd worden. Vanzelfsprekend hopen wij oprecht dat dat niet nodig zal zijn.

 

Privacy / Bescherming Persoonsgegevens

Privacystatement

In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Vakantiepark de Striene. De uitgangspunten waarop het privacystatement en het privacybeleid is gebaseerd is terug te vinden op “De recreatiesector en de AVG: nadere uitwerking verplichtingen voortvloeiende uit de AVG”.

De persoonsgegevens die worden verwerkt en bijgehouden worden uitsluitend gebruikt voor een adequate dienstverlening, passend relatiebeheer en correcte verantwoording. Gegevens worden niet gedeeld of ingezet voor (commerciële) doeleinden buiten Vakantiepark de Striene.

Buiten Vakantiepark de Striene zullen persoonsgegevens uitsluitend gedeeld worden met boekhoudkantoor en accountant waarbij geheimhoudingsplicht van toepassing is. Tevens wordt informatie gedeeld met de overheid voor zover dit wettelijk is voorgeschreven. Buiten deze partijen vind geen informatie-uitwisseling plaats en wordt gestreefd naar maximale vertrouwelijkheid ten aanzien van de gegevens.

Op verzoek hebben alle personen die in de registratiesystemen van Vakantiepark de Striene zijn opgenomen recht op inzage van hun gegevens c.q. het recht op wijziging, rectificatie en na beëindiging van het contract, wissen ervan.

De details m.b.t. de uitwerking van het privacystatement ligt vast in het pricacybeleid, dit is op te vragen bij de eigenaar/beheerder.