Gemaakt op 15 maart 2022 · Hoort bij Nieuwsbrieven

____________________________

Nieuwsbrief-logoBeste gast van vakantiepark de Striene,

Op dit bedrijf hebben wij maatregelen genomen om de kans op het ontstaan van een legionellabesmetting zoveel mogelijk te beperken. Hoewel de kans op een besmetting met legionella erg klein is, kunt u als gast ook het nodige doen om een legionellabesmetting te voorkomen. Wij willen u hierover in deze brief informeren.

Hoe ontstaat een legionellabesmetting?

Besmetting met de legionellabacterie vindt plaats via de longen. Dit kan een ernstige vorm van longontsteking tot gevolg hebben. De infectie wordt overgebracht door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht. Denk hierbij onder andere aan de nevel die ontstaat bij het douchen. U kunt geen legionellabesmetting oplopen door het drinken van water.

De bacterie die de ziekte veroorzaakt, bevindt zich in zeer lage aantallen in de grond en krijgen wij in zeer lage hoeveelheden aangeleverd door ons waterleidingbedrijf. De aantallen zijn echter zo klein dat de bacterie geen gevaar vormt. De legionellabacterie vormt pas een probleem als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Dit kan gebeuren in water met een temperatuur tussen 25 en 55 graden Celsius. Hierbij kunnen grote aantallen bereikt worden als het water langere tijd stilstaat. Sterke doorstroming van water kan aangroei van de bacterie voorkomen. Als het water niet door het hele watersysteem kan stromen, is het mogelijk dat het water blijft stilstaan in ‘dode’ hoeken. Op deze plaatsen kan verdere groei plaatsvinden. Dit vormt een risico. Dit geldt zowel voor warm als koudewaterleidingen. Immers gedurende warme periodes of wanneer de koudewaterleiding vlak naast de warmwaterleiding ligt, kan door opwarming eveneens legionellagroei plaatsvinden.

Wij als bedrijf zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en deugdelijkheid van ons (terrein)leidingnet en onze installaties. Voor uw en onze veiligheid hebben wij een deskundige het (terrein)leidingnet en onze installaties laten onderzoeken op het risico dat de legionellabacterie zich hierin kan ontwikkelen. Hieruit is gebleken dat de kans dat u een legionellabesmetting oploopt via onze installaties en ons (terrein)leidingnet zeer gering is.

Wat kunt u doen om een legionellabesmetting te voorkomen?

Velen van u maken onregelmatig gebruik van uw vakantieverblijf. Hierdoor staat het water in het leidingstelsel van uw vakantieverblijf soms langdurig stil. Als gevolg daarvan bestaat er bijvoorbeeld na een warme periode een kleine kans dat de legionellabacterie zich in het leidingstelsel van uw vakantieverblijf vastzet en gaat groeien.

U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en deugdelijkheid van uw vakantieverblijf. Daarom adviseren wij u een tweetal voorzorgsmaatregelen te nemen om de kans op een legionella besmetting nog kleiner te maken:

  1. Stel het warmwatertoestel in uw vakantieverblijf af op minimaal 60 graden Celsius.
  2. Na enige weken afwezigheid kunt u na aankomst de douche laten doorspoelen met alleen heet water. Om inademing van nevel te voorkomen, dient u een deur en zo mogelijk een raam open te zetten voor de ventilatie. Uw waterleidingsysteem wordt dan gereinigd. Daarnaast het lauwe water uit de koudewaterleidingen laten wegstromen.

Wanneer u de bovenstaande twee aandachtspunten in acht neemt, dan zorgen we er samen met u voor dat de kans dat er zich op ons vakantiepark een legionellabesmetting voordoet vrijwel nihil is. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Rob, Hanneke,

Duijm   de Groot

Vakantiepark de Striene

Sehr geehrte Gäste,

Infolge der Legionelle-Ansteckung in 1999 auf der West Friese Flora in Bovenkarspel ist viel Aufregung entstanden die die sogenannte Legionärskrankheit verursacht. Daher haben wir schon längere zeit strengste Massnahmen ergriffen, um die Gefahr einer Legionella-Ansteckung auf unserem Gelände möglichst einzuschränken. Auch sie können Massnahmen betrachten um das Risiko zu reduzieren.

Wie entsteht eine Legionella-Ansteckung?

Die Ansteckung mit der Bakterie erfolgt über die Lungen. Daraus kann sich eine Lungentzündung entwickeln. Die Infektion entsteht durch das Einatmen der Bakterie in kleinen Wassertropfen, die in der Luft verbreitet sind, z.B. durch den Nebel, der beim Duschen entsteht. Durch Wassertrinken kann keine Legionella-Ansteckung erfolgen.

Die Bakterie, die die Krankheit verursacht, befindet sich in sehr kleiner Anzahl in der Erde und wird durch unser Wasserwerk in sehr kleiner menge geliefert. Die Menge ist so gering, dass die Bakterie an sich keine Gefahr darstellt. Die Bakterie ist nur ein Problem, wenn Sie sich vermehren kann. Dies kann bei einer Wassertemperatur zwischen 25 und 55 Grad Celcius erfolgen. Falls das Wasser längere Zeit nicht benutzt wird, können grössere Mengen anfallen. Das Anwachsen der Bakterie kann durch zu starkes durchfliessen der Wassers geschehen. Falls das Wasser nicht durch das ganze leitungssystem durchfliesst, kann möglicherweise Wasser in “toten” Ecken stehen bleiben. An diesen Stellen kann ein weiteres Anwachsen der Bakterie erfolgen. Das ist das Risiko sowohl für Kaltwasser- als auch für Warmwasserleitungen. Während Wärmeprioden als auch bei Kaltwasserleitungen, die dicht bei den Warmwasserleitungen liegen, kann durch Erwärmung ein Anwachsen der Legionella stattfinden.

Wir als Betrieb sind für die Sicherheit unseres Leitungsnetzes und unsere Installationen verantwortlich. Für Ihre und unsere Sicherheit haben wir das Leitungsnetz und unsere InstaLlationen durch einen Sachverständigen untersuchen Lassen. Hieraus geht hervor, dass die Möglichkeit einer Legionella-Ansteckung durch unsere Installationen und unser Leitungsnetz sehr gering ist.

Was können Sie zur Vorbeugung der Ansteckung tun?

Als Saison- oder Dauergast auf unserem Gelände sind sie unregelmässig anwesend. Hierdurch steht das Wasser in den Leitungen Ihrer Urlaubsunterkunft länger still. Folglich besteht nach einer Wärmeperiode die kleine Gefahr, dass sich die Legionella-Bakterie in Ihrem Leitungsnetz festsetzt und sich vermehrt.

Sie sind selbst verantwörtlich für die Sicherheit Ihrer Ferienunterkunft. Daher nennen wir Ihnen zwei Vorsorgemassnahmen um die Gefahr einer Ansteckung zu verringern:

1          Stellen Sie das Warmwassergerät in Ihrer Ferienunterkunft auf 60 Grad Celcius ein.

2          Nach einigen Wochen Abwesenheit spülen Sie nach der Ankunft Ihre Dusche mit heissem Wasser durch. Um das Einatmen des Nebels zu verhindern, stellen Sie eine Tür oder das Fenster offen zur besseren Ventilation. Ihr Wasserleitungssystem wird dann gereinigt, danach das lauwarme Wasser aus den Kaltwasserleitungen ablaufen lassen!

Wenn Sie die beiden obenstehende Punkte beachten, dann sorgen wir mit Ihnen zusammen dafür, dass die Gefahr einer Ansteckung auf unserem Campinggelände gleich null ist. Sollten Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, dann können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüssen,

Rob, Hanneke,

Duijm  de groot

Vakantiepark de Striene